Gereformeerde Kerk Oldehove

Van harte welkom! | Aanmelden
Feest van genade! PDF Afdrukken E-mailadres

EEN FEEST VAN GENADE VOOR ALLE BROEDERS EN ZUSTERS

Woord vooraf

Medio 2007 zijn we als gemeente gestart met een gemeenteproject onder de naam "Feest van genade". Dit project is in mei 2008 afgerond. Deze pagina bevat informatie over de wijze waarop we als gemeente aan dit project hebben vorm gegeven.

Feest van genade


In Efeziërs 1:4-14 lezen we:

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid

Wat een genade! Wat een Feest! God heeft een doel met ons leven, we zijn niet ‘toevallig’ geboren en zijn niet ‘toevallig’ wie we zijn. Onze Maker heeft ons bepaalde eigenschappen en talenten meegegeven en dat deed Hij niet zomaar. Zoals een meubelmaker een bepaalde bestemming aan zijn creatie geeft, zo heeft God ook iets met en voor ons op het oog. Wat?? Dat willen we graag samen gaan ontdekken in een gemeentebreed project, als gemeente – gezinnen en school, met als thema:

“Feest van genade”.

De liefde van Jezus Christus is zo overweldigend, dat het mensen radicaal verandert.
Als je gegrepen wordt door die liefde, ga je op Jezus lijken. Dan toon je zijn liefde aan
anderen, binnen de gemeente en daarbuiten.

Opzet

Het gemeenteproject is gebasseerd op het boek van Aad Kamsteeg ‘Dit is mijn passie. Hartstocht voor God’. Kamsteeg wil dat steeds meer mensen gaan zien dat de liefde van Christus zo overweldigend is dat ze meer en meer vervuld worden van God. De genade van God verandert mensen. Je kunt niet hetzelfde blijven. Je wilt leven in heiliging.

Verscheidene gemeenten zijn met dit boek aan de slag gegaan. Daaruit is langzamerhand het werkboek ontstaan, met inleidingen op themazondagen, aanwijzingen voor persoonlijke Bijbelstudies, opzet voor avonden van bijbelstudiegroepen van volwassenen en jongeren, en materiaal voor kinderen van de basisschool.

Oorspronkelijk is een en ander opgezet voor een 40-dagen project, maar dat is vrij intensief. Wij hebben voor Oldehove gekozen voor zes blokken aan de hand van de zes weekthema’s.

Themapreken
De startzondagen zijn verdeeld over het seizoen:

30 september 2007 Hartstocht voor God
4 november 2007 Zonde, de grootste vijand
9 december 2007 Het feest van genade
20 januari 2008 Met heiliging de wereld in
9 maart 2008 Verbondenheid: om de ziel van de ander
13 april 2008 De missionaire kerk

Bijbelstudie
Na elke themapreek starten de gemeenteleden thuis met de Bijbelstudie voor elke dag.
Dat dient ook als voorbereiding voor de verenigingsavonden die in de twee weken daarop gehouden worden, en voor de afsluitende wijkbijeenkomst.

De bijbelstudieverenigingen behandelen het werkboek voor de groeigroepen, voor de jeugd is er een jongerenprogramma.

Wijkavonden
De wijkavonden worden bijvoorbeeld gehouden op de 3e zondag na de startzondag.
Op de wijkbijeenkomsten is er voor alle gemeenteleden, van verschillende leeftijden en ook iedereen die geen lid is van een vereniging, de mogelijkheid deze thema’s met elkaar te bespreken. Als er vragen of onderwerpen zijn blijven liggen op een verenigingsavond, dan is een wijkavond misschien geschikt om er verder over door te spreken.
Ieder gemeentelid kiest er zelf voor om het programma mee te kunnen draaien, in welke vorm dan ook. Deelnemende gemeenteleden kunnen hopelijk door persoonlijke bezoeken het enthousiasme overbrengen op andere gemeenteleden die (nog) niet meedoen.
Er zijn ouderen die niet deel kunnen nemen. Ook zij kunnen persoonlijk bezocht worden om te vertellen van de activiteiten.
De invulling van de wijkbijeenkomsten is geheel aan de wijk:

  • er kan op een avond samen gesproken worden onder het genot van een kop koffie
  • tijdens een gezamenlijke maaltijd bij een van de wijkgenoten of in het kerkgebouw
  • een andere activiteit
  • een en ander hoeft niet persé op de zondag plaatsvinden.

School
Verder is er voor de kinderen van basisschool leeftijd een kinderprogramma.
De school zegt toe dat ze graag mee zullen doen. Hoe het ingepast gaat worden is nog niet helemaal duidelijk, omdat de school ook net de nieuwe Bijbelmethode “Levend Water’ heeft, nu al vanaf groep 5. Deze methode werkt al vanuit een Bijbels dagboek. Waarschijnlijk zal het een weekopening worden en vandaar uit in de klaslokalen kan er verder op door gepraat worden.

We mogen er ook op vertrouwen dat God het zal zegenen

Communicatie

Van elk thema wordt een ‘feestkrant’ gemaakt, over het feest van genade.
Met bijvoorbeeld een samenvatting van de preek, korte verslagen van verenigingen, leuke uitspraken van volwassenen en kinderen, puzzeltjes en kleurplaten.

In het kerkblad zal de stuurgroep belangrijke mededelingen omtrent dit project melden, zodat iedereen op de hoogte zal blijven. Eventueel wordt er tussentijds nog een evaluatie gehouden door de stuurgroep.

Feestkrant

De volgende feestkranten zijn inmiddels verschenen.

Om de feestkranten te kunnen bekijken heeft u Acrobat Reader nodig.

 

Zoeken

Spreuk van de dag

Overvolle handen vouwen zich niet in gebed.

Kerkdiensten

26 april 2015
9:15 uur ds J.Th. Rozemuller
14:15 uur ds T. Dijkema
Collecte: Kerk
BeamerRick Rozemuller
 Mouris Zuidema
EHBOLuitzen Kuiper
 Betsy Haaksema
OrganistKlaas Verbree
 Harm Spriensma
VoorlezerWim Dieleman
 Hilko Weening

Foto Impressie

algemene_fotos_van_de_kerk_20100403_1152426780.jpg

Activiteiten

Bekijk hiervoor onze agenda.